[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Bulgarian Application Text Translation


About За

About Warehouse Manager За Warehouse Manager

Add Добави

Advertised Sales Price Рекламирана цена на продан

Amount Обща сума

Average Purchasing Price Средна цена на поръчка

Average Selling Price Средна цена на продан

Brand Търговска марка

Brand Used Използвана търговска марка

Cancel Отмени

Categories Категории

Category Категория

Category Description Описание на категорията

Category ID ID на категорията

Category Tax Такса на категорията

City Град

Close Затвори

Connect Свързване

Container Item Предмет на кутията

Container Items Предмети на кутията

Container Number Номер на кутията

Containers Кутии

Containers Form Бланка за кутиите

Could Not Connect Свързването невъзможно

Could not connect with specified form values. Свързването невъзможно с посочените стойности

Could not find any database drivers. Не са намерени никакви устройства на базите данни

Could not insert record because... Не може да се добави запис, защото

Could not remove record because... Не може да се премахне запис, защото

Could not update record because... Не може да се обнови запис, защото

Customer Клиент

Customer Name Име на клиента

Customer Price Клиентска стойност

Customer Shipments Form Бланка за клиенти за изпращане

Customers Клиенти

Customers Form Бланка за клиенти

Damaged Повреден

Database База данни

Database Connection Свързване на базата данни

Database Driver Устройство на базата данни

Database Host Хост на базата данни

Database Name Име на базата данни

Database Password Парола на базата данни

Database Port Порт на базата данни

Database User Потребител на базата данни

Date Дата

Date Purchaseed Дата на купуване

Date Received Дата на получаване

Date Sent Дата на изпращане

Date Sold Дата на продаване

Description Описание

Discounted Price Отбивна цена

Done Прието

E-mail Address E-mail адрес

Error encountered while executing query. Възникнал е проблем при изпълняването на

Exit Изход

Fax Number Факсов номер

First Name Име

Forward Напред

Help Помощ

History История

History Form История на бланката

Home Phone Number Домашен телефонен номер

ID ID

In Stock В наличност

Incoming Пристигащ

Inventory Form Бланка за инвентара

Item Предмет

Item Brand Търговска марка на предмета

Item Catalogue Каталог на предмета

Item Code Код на предмета

Item Description Описание на предмета

Item Received from Customer Предмет, получен от клиента

Item Sent to Customer Предмет, изпратен на клиента

Item Used Използван предмет

Items Предмети

Items Received from Customers Предмети, получени от клиентите

Items Sent to Customers Предмети, изпратени на клиентите

Last Name Фамилия

Location Местоположение

Loose Неопределено

Manual Ръководство

Modify Изменение

Name Име

No Database Drivers Found Не са намерени устройства за базите данни

none нищо

Number Sold Номер на продажба

Operation Error Грешка в операцията

Operation Not Permitted Операцията не е позволена

Options Опции

Order ID ID на поръчката

Other Друг

Outgoing Изходящ

Pending Неуреден

Pending Purchase Item Неуреден закупен предмет

Pending Purchase Items Неуредени закупени предмети

Pending Purchase Items Form Бланка за неуредените закупени предмети

Pending Sale Item Неуреден предмет за продан

Pending Sale Items Неуредени предмети за продан

Phone Number Телефонен номер

Postal Code Пощенски код

Purchase Покупка

Purchase Date Дата на закупуване

Purchase Description Описание на закупуването

Purchase ID ID на покупката

Purchase Item Предмет на покупката

Purchase Items Предмети на покупката

Purchase Number Номер на покупката

Purchased Закупен

Purchased Items Закупени предмети

Purchases Покупки

Purchases Form Бланка на покупките

Quantity Количество

Quantity Pending Неуредено количество

Quantity Received Получено количество

Quantity Sent Изпратено количество

Quantity Sold Продадено количество

Quantity Stored Количество в запас

Query Error Грешка при запитването

Really Exit Наистина ли да изляза

Really Exit Application Наистина ли да затворя приложението

Received Получено

Received Supplier Item Получен снабдителен предмет

Received Supplier Items Получени снабдителни предмети

Record could not be added because... Записът не може да бъде добавен, защото

Record could not be deleted because... Записът не може да бъде изтрит, защото

Record could not be modified because... Записън не може да бъде променен, защото

Remarks Забележки

Remember Password Запомни паролата

Remove Премахни

Representative Представяне

Representative ID ID на представяне

Representative Location Местоположение на представяне

Representative Name Име на представяне

Representatives Представения

Representatives Form Бланка за представения

Requested Brand Заявена търговска марка

Requested Item Заявен предмет

Requested Supplier Заявен снабдител

Sale Продажба

Sale Date Дата на продажба

Sale Description Описание на продажбата

Sale ID ID на продажбата

Sale Item Предмет на продажбата

Sale Items Предмети на продажбата

Sale Number Номер на продажбата

Sales Продажби

Sales Form Бланка за продажби

Sales Location Местоположение на продажбите

Sales Representative Представяне на продажбите

Satisfied Удовлетворен

Send Sold Items Form Бланка за изпращане на продадените предмети

Sent Изпратено

Sent Supplier Item Изпратен предмет на снабдителя

Sent Supplier Items Изпратени предмети на снабдителя

Snapshots Бързи снимки

Sold Продадено

Sold Items Продадени предмети

standard еталон

Stored В запас

Street Улица

Submit Предай

Substitute Items Заместващи предмети

Supplier Снабдител

Supplier Brand Items Form Бланка на търговските марки на снабдителя за предметите

Supplier Brands Търговски марки на снабдителя

Supplier Brands Form Бланка на търговските марки на снабдителя

Supplier Name Име на снабдителя

Supplier Shipments Form Бланка на снабдителите за изпращане

Supplier Used Използван снабдител

Suppliers Снабдители

Suppliers Form Бланка на снабдителите

Take Inventory Snapshot Вземи бърза снимка на инвентара

Take Inventory Snapshot before quitting? Да взема ли бърза снимка на инвентара преди изход?

Take Snapshot Вземи бърза снимка

Tax Такса

Tax Categories Такса на категориите

Tax Categories Form Такса на бланката за категории

Tax Category Такса на категорията

Tax Percentage Процент такса

Unit Price Цена на единица

Version Версия

warehouse склад

Warehouse Form Бланка на склад

Warehouse Manager Управител на склад

Work Phone Number Служебен телефонен номер

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us