[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Czech Application Text Translation


About O aplikaci

About Warehouse Manager O Warehouse Manageru

Add Přidat

Advertised Sales Price Uváděná prodejní cena

Amount Částka

Average Purchasing Price Průměrná nákupní cena

Average Selling Price Průměrná prodejní cena

Brand Značka

Brand Used Použitá značka

Cancel Storno

Categories Kategorie

Category Kategorie

Category Description Popis kategorie

Category ID ID kategorie

Category Tax Daň pro kategorii

City Město

Close Zavřít

Connect Připojit

Container Item Položka v kontejneru

Container Items Položky v kontejneru

Container Number Číslo kontejneru

Containers Kontejnery

Containers Form Formulář kontejnerů

Could Not Connect Připojení selhalo

Could not connect with specified form values. Se zadanými hodnotami se nelze připojit.

Could not find any database drivers. Nenalezeny žádné ovladače databáze.

Could not insert record because... Záznam nelze vložit, protože...

Could not remove record because... Záznam nelze smazat, protože...

Could not update record because... Záznam nelze aktualizovat, protože...

Customer Zákazník

Customer Name Jméno zákazníka

Customer Price Cena pro zákazníka

Customer Shipments Form Formulář dodávek zákazníkovi

Customers Zákazníci

Customers Form Formulář zákazníka

Damaged Poškozené

Database Databáze

Database Connection Databázové připojení

Database Driver Ovladač

Database Host Server

Database Name Jméno databáze

Database Password Heslo

Database Port Port

Database User Uživatelské jméno

Date Datum

Date Purchaseed Datum nákupu

Date Received Datum přijetí

Date Sent Datum odeslání

Date Sold Datum prodeje

Description Popis

Discounted Price Cena po slevě

Done Hotovo

E-mail Address E-mail

Error encountered while executing query. Při zpracování dotazu došlo k chybě

Exit Konec

Fax Number Fax

First Name Křestní jméno

Forward Přeposlat

Help Nápověda

History Historie

History Form Formulář historie

Home Phone Number Telefon domů

ID ID

In Stock Na skladě

Incoming Příchozí

Inventory Form Inventářový formulář

Item Zboží

Item Brand Značka zboží

Item Catalogue Katalog zboží

Item Code Kód zboží

Item Description Popis zboží

Item Received from Customer Zboží přijato od zákazníka

Item Sent to Customer Zboží odesláno zákazníkovi

Item Used Použité zboží

Items Zboží

Items Received from Customers Zboží přijaté od zákazníků

Items Sent to Customers Zboží odeslané zákazníkům

Last Name Příjmení

Location Místo

Loose Volný

Manual Manuál

Modify Upravit

Name Jméno

No Database Drivers Found Nenalezeny žádné ovladače databáze

none žádný

Number Sold Počet prodaných

Operation Error Akce selhala

Operation Not Permitted Akce není povolena

Options Volby

Order ID ID objednávky

Other Jiné

Outgoing Odchozí

Pending Nevyřízeno

Pending Purchase Item Nevyřízená položka nákupu

Pending Purchase Items Nevyřízené položky nákupu

Pending Purchase Items Form Formulář nevyřízených položek nákupu

Pending Sale Item Nevyřízená položka prodeje

Pending Sale Items Nevyřízené položky prodeje

Phone Number Telefon

Postal Code PSČ

Purchase Prodej

Purchase Date Datum prodeje

Purchase Description Popis prodeje

Purchase ID ID prodeje

Purchase Item Položka prodeje

Purchase Items Položky prodeje

Purchase Number Číslo prodeje

Purchased Prodáno

Purchased Items Prodané položky

Purchases Prodeje

Purchases Form Formulář prodejů

Quantity Počet

Quantity Pending Počet nevyřízených

Quantity Received Počet přijatých

Quantity Sent Počet odeslaných

Quantity Sold Počet prodaných

Quantity Stored Počet na skladě

Query Error Chyba dotazu

Really Exit Opravdu skončit

Really Exit Application Opravdu ukončit aplikaci

Received Přijato

Received Supplier Item Zboží přijaté od dodavatele

Received Supplier Items Zboží přijaté od dodavatele

Record could not be added because... Záznam nelze přidat, protože...

Record could not be deleted because... Záznam nelze smazat, protože...

Record could not be modified because... Záznam nelze změnit, protože...

Remarks Poznámka

Remember Password Uložit heslo

Remove Odebrat

Representative Prodejce

Representative ID ID prodejce

Representative Location Místo prodejce

Representative Name Jméno prodejce

Representatives Prodejci

Representatives Form Formulář prodejců

Requested Brand Požadovaná značka

Requested Item Požadované zboží

Requested Supplier Požadovaný dodavatel

Sale Prodej

Sale Date Datum prodeje

Sale Description Popis prodeje

Sale ID ID prodeje

Sale Item Prodané zboží

Sale Items Prodané zboží

Sale Number Číslo prodeje

Sales Prodeje

Sales Form Formulář prodejů

Sales Location Místo prodejů

Sales Representative Prodejce

Satisfied Spokojený

Send Sold Items Form Formulář odeslání prodaného zboží

Sent Odesláno

Sent Supplier Item Odeslané zboží dodavatele

Sent Supplier Items Odeslané zboží dodavatele

Snapshots Výpisy

Sold Prodáno

Sold Items Prodané zboží

standard standardní

Stored Na skladě

Street Ulice

Submit Odeslat

Substitute Items Náhradní zboží

Supplier Dodavatel

Supplier Brand Items Form Formulář značkové zboží dodavatele

Supplier Brands Značky dodavatele

Supplier Brands Form Formulář značek dodavatele

Supplier Name Jméno dodavatele

Supplier Shipments Form Formulář dodávek

Supplier Used Použitý dodavatel

Suppliers Dodavatelé

Suppliers Form Formulář dodavatelů

Take Inventory Snapshot Pořídit výpis skladu

Take Inventory Snapshot before quitting? Pořídit před ukončením výpis skladu?

Take Snapshot Pořídit výpis

Tax Daň

Tax Categories Daňové sazby

Tax Categories Form Formulář daňových sazeb

Tax Category Daňová sazba

Tax Percentage Procento daně

Unit Price Jednotková cena

Version Verze

warehouse sklad

Warehouse Form Formulář skladu

Warehouse Manager Správce skladu

Work Phone Number Telefon do práce

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us