[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Danish Application Text Translation


About Om

About Warehouse Manager Om Warehouse Manager

Add Tilføj

Advertised Sales Price Annonceret salgspris

Amount Beløb

Average Purchasing Price Gennemsnitlig købspris

Average Selling Price Gennemsnitlig salgspris

Brand Mærke

Brand Used Anvendt mærke

Cancel Annullér

Categories Kategorier

Category Kategori

Category Description Kategoribeskrivelse

Category ID Kategori-ID

Category Tax Kategoriskat

City By

Close Luk

Connect Opret forbindelse

Container Item Beholderartikel

Container Items Beholderartikler

Container Number Beholdernummer

Containers Beholdere

Containers Form Beholderformular

Could Not Connect Kunne ikke oprette forbindelse

Could not connect with specified form values. Kunne ikke oprette forbindelse til angivne formularværdier

Could not find any database drivers. Kunne ikke finde nogen database driver

Could not insert record because... Kunne ikke indsætte registrering fordi

Could not remove record because... Kunne ikke fjerne registrering fordi

Could not update record because... Kunne ikke opdatere registrering fordi

Customer Kunde

Customer Name Kundenavn

Customer Price Kundepris

Customer Shipments Form Kundeforsendelsesformular

Customers Kunder

Customers Form Kundeformular

Damaged Beskadiget

Database Database

Database Connection Databaseforbindelse

Database Driver Databasedriver

Database Host Databasehost

Database Name Databasenavn

Database Password Databasekodeord

Database Port Databaseport

Database User Databasebruger

Date Dato

Date Purchaseed Købsdato

Date Received Modtagelsesdato

Date Sent Afsendelsesdato

Date Sold Salgsdato

Description Beskrivelse

Discounted Price Rabatpris

Done Færdig

E-mail Address E-mail adresse

Error encountered while executing query. Fejl fundet under eksekvering af forespørgsel

Exit Afslut

Fax Number Faxnummer

First Name Fornavn

Forward Frem

Help Hjælp

History Historik

History Form Historikformular

Home Phone Number Telefonnummer, hjem

ID ID

In Stock På lager

Incoming Indkommende

Inventory Form Lagerformular

Item Artikel

Item Brand Artikelmærke

Item Catalogue Artikelkatalog

Item Code Artikelkode

Item Description Artikelbeskrivelse

Item Received from Customer Artikel modtaget fra kunde

Item Sent to Customer Artikel sendt til kunde

Item Used Anvendt artikel

Items Artikler

Items Received from Customers Artikler modtaget fra kunder

Items Sent to Customers Artikler sendt til kunder

Last Name Efternavn

Location Lokalitet

Loose Løs

Manual Manual

Modify Ændre

Name Navn

No Database Drivers Found Ingen databasedriver fundet

none ingen

Number Sold Solgt nummer

Operation Error Fejl i handling

Operation Not Permitted Handling ikke tilladt

Options Valg

Order ID Ordre-ID

Other Andre

Outgoing Udgående

Pending Afventende

Pending Purchase Item Afventende købsartikel

Pending Purchase Items Afventende købsartikler

Pending Purchase Items Form Formular for afventende købsartikler

Pending Sale Item Afventende salgsartikel

Pending Sale Items Afventende salgsartikler

Phone Number Telefonnummer

Postal Code Postnummer

Purchase Køb

Purchase Date Købsdato

Purchase Description Købsbeskrivelse

Purchase ID Købs-ID

Purchase Item Købsartikel

Purchase Items Købsartikler

Purchase Number Købsnummer

Purchased Købt

Purchased Items Købte artikler

Purchases Køb

Purchases Form Købsformular

Quantity Kvantum

Quantity Pending Kvantum afventende

Quantity Received Kvantum modtaget

Quantity Sent Kvantum sendt

Quantity Sold Kvantum solgt

Quantity Stored Kvantum lagret

Query Error Forespørgselsfejl

Really Exit Virkelig Forlade

Really Exit Application Virkelig forlade applikation

Received Modtaget

Received Supplier Item Modtaget leverandørartikel

Received Supplier Items Modtagne leverandørartikler

Record could not be added because... Registrering kunne ikke tilføjes fordi

Record could not be deleted because... Registrering kunne ikke slettes fordi

Record could not be modified because... Registrering kunne ikke ændres fordi

Remarks Bemærkninger

Remember Password Husk kodeord

Remove Fjern

Representative Repræsentant

Representative ID Repræsentant-ID

Representative Location Repræsentantlokalitet

Representative Name Repræsentantnavn

Representatives Repræsentanter

Representatives Form Repræsentantformular

Requested Brand Anmodet mærke

Requested Item Anmodet artikel

Requested Supplier Anmodet leverandør

Sale Salg

Sale Date Salgsdato

Sale Description Salgsbeskrivelse

Sale ID Salgs-ID

Sale Item Salgsartikel

Sale Items Salgsartikler

Sale Number Salgsnummer

Sales Salg

Sales Form Salgsformular

Sales Location Salgslokalitet

Sales Representative Salsrepræsentant

Satisfied Tilfreds

Send Sold Items Form Send solgte artikler formular

Sent Sendt

Sent Supplier Item Sendt leverandørartikel

Sent Supplier Items Sendte leverandørartikler

Snapshots Snapshot

Sold Solgt

Sold Items Solgte artikler

standard standard

Stored Lagret

Street Vej

Submit Send

Substitute Items Substituer artikler

Supplier Leverandør

Supplier Brand Items Form Formular for leverandørmærkeartikler

Supplier Brands Leverandørmærker

Supplier Brands Form Leverandørmærkeformular

Supplier Name Leverandørnavn

Supplier Shipments Form Leverandørforsendelsesformular

Supplier Used Anvendt leverandør

Suppliers Leverandører

Suppliers Form Leverandørformular

Take Inventory Snapshot Tag lagersnapshot

Take Inventory Snapshot before quitting? Tag lagersnapshot før afslutning

Take Snapshot Tag snapshot

Tax Skat

Tax Categories Skattekategorier

Tax Categories Form Skattekategoriformular

Tax Category Skattekategori

Tax Percentage Skatteprocent

Unit Price Enhedspris

Version Version

warehouse Varehus

Warehouse Form Varehusformular

Warehouse Manager Varehusbestyrer

Work Phone Number Telefonnummer, arbejde

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us