[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Finnish Application Text Translation


About Tietoa

About Warehouse Manager Tietoa Warehouse Managerista

Add Lisää

Advertised Sales Price Mainostettu myyntihinta

Amount Määrä

Average Purchasing Price Keskimääräinen ostohinta

Average Selling Price Keskimääräinen myyntihinta

Brand Tuotemerkki

Brand Used Käytetty tuotemerkki

Cancel Peruuta

Categories Kategoriat

Category Kategoria

Category Description Kategoria kuvaus

Category ID Kategoria tunnistin

Category Tax Kategoria vero

City Kaupunki

Close Sulje

Connect Yhdistä

Container Item Säiliö kappale

Container Items Säiliö kappaleet

Container Number Säiliö numero

Containers Säiliö

Containers Form Säiliö lomake

Could Not Connect Yhteys epäonnistui

Could not connect with specified form values. Yhteys epäonnistui annetuilla arvoilla

Could not find any database drivers. Tietokanta ajuria ei löytynyt

Could not insert record because... Tietoa ei voitu lisätä koska...

Could not remove record because... Tietoa ei voitu poistaa koska...

Could not update record because... Tietoa ei voitu päivittää koska...

Customer Asiakas

Customer Name Asiakkaan nimi

Customer Price Asiakas hinta

Customer Shipments Form Asiakas toimitus lomake

Customers Asiakkaat

Customers Form Asiakas lomake

Damaged Vaurioitunut

Database Tietokanta

Database Connection Tietokanta yhteys

Database Driver Tietokanta ajuri

Database Host Tietokanta palvelin

Database Name Tietokannan nimi

Database Password Tietokannan salasana

Database Port Tietokannan portti

Database User Tietokannan käyttäjä

Date Päivämäärä

Date Purchaseed Ostopäivä

Date Received Saapumispäivä

Date Sent Lähetyspäivä

Date Sold Myyntipäivä

Description Kuvaus

Discounted Price Alennettu hinta

Done Valmis

E-mail Address Sähköpostiosoite

Error encountered while executing query. Virhe kyselyä suoritettaessa

Exit Poistu

Fax Number Fax numero

First Name Etunimi

Forward Eteenpäin

Help Apua

History Historia

History Form Historia lomake

Home Phone Number Koti puhelinnumero

ID Tunnistin

In Stock Varastossa

Incoming Saapuva

Inventory Form Tavaraluettelo lomake

Item Kappale

Item Brand Kappale merkki

Item Catalogue Kappale luettelo

Item Code Kappale koodi

Item Description Kappaleen kuvaus

Item Received from Customer Asiakkaalta saapunut kappale

Item Sent to Customer Asiakkaalle lehetetty kappale

Item Used Käytetty kappale

Items Kappaleet

Items Received from Customers Asiakkaalta saapuneet kappaleet

Items Sent to Customers Asiakkaalle lähetetyt kappaleet

Last Name Sukunimi

Location Paikka

Loose Vapaa

Manual Käyttöopas

Modify Muuta

Name Nimi

No Database Drivers Found Tietokanta ajureita ei löytynyt

none tyhjä

Number Sold Myyntimäärä

Operation Error Operaatio virhe

Operation Not Permitted Ei oikeuksia operaatioon

Options Valinnat

Order ID Tilaus tunnistin

Other Muu

Outgoing Ulosmenevä

Pending Odottava

Pending Purchase Item Odottava osto kappale

Pending Purchase Items Odottavat osto kappaleet

Pending Purchase Items Form Odottavat osto kappaleet lomake

Pending Sale Item Odottava myynti kappale

Pending Sale Items Odottavat myynti kappaleet

Phone Number Puhelinnumero

Postal Code Postinumero

Purchase Osto

Purchase Date Ostopäivä

Purchase Description Ostokuvaus

Purchase ID Osto tunnistin

Purchase Item Ostettava kappale

Purchase Items Ostettavat kappaleet

Purchase Number Ostonumero

Purchased Ostettu

Purchased Items Ostetut kappaleet

Purchases Ostot

Purchases Form Osto lomake

Quantity Määrä

Quantity Pending Odottava määrä

Quantity Received Saapunut määrä

Quantity Sent Lähetetty määrä

Quantity Sold Myyty määrä

Quantity Stored Tallennettu määrä

Query Error Virhe kyselyssä

Really Exit Haluatko varmasti poistua

Really Exit Application Haluatko varmasti poistua ohjelmasta

Received Vastaanotettu

Received Supplier Item Vastaanotettu toimittaja kappale

Received Supplier Items Vastaanotetut toimittaja kappaleet

Record could not be added because... Tietoa ei voitu lisätä koska...

Record could not be deleted because... Tietoa ei voitu poistaa koska...

Record could not be modified because... Tietoa ei voitu muuttaa koska...

Remarks Huomiot

Remember Password Muista salasana

Remove Poista

Representative Edustaja

Representative ID Edustajan tunnistin

Representative Location Edustajan paikka

Representative Name Edustajan nimi

Representatives Edustajat

Representatives Form Edustajat lomake

Requested Brand Pyydetty merkki

Requested Item Pyydetty kappale

Requested Supplier Pyydetty toimittaja

Sale Myynti

Sale Date Myyntipäivä

Sale Description Myyntikuvaus

Sale ID Myynti tunnistin

Sale Item Myynti kappale

Sale Items Myynti kappaleet

Sale Number Myyntinumero

Sales Myynnit

Sales Form Myynti lomake

Sales Location Myyntipaikka

Sales Representative Myyntiedustaja

Satisfied Tyytyväinen

Send Sold Items Form Lähetettyjen myytyjen kappaleiden lomake

Sent Lähetetty

Sent Supplier Item Lähetetty toimittaja kappale

Sent Supplier Items Lähetetyt toimittaja kappaleet

Snapshots Hetkellinen näkymä

Sold Myyty

Sold Items Myydyt kappaleet

standard Standardi

Stored Tallennettu

Street Katu

Submit Lähetä

Substitute Items Korvaavat kappaleet

Supplier Toimittaja

Supplier Brand Items Form Toimittajan merkki kappale lomake

Supplier Brands Toimittajan merkit

Supplier Brands Form Toimittajan merkit lomake

Supplier Name Toimittajan nimi

Supplier Shipments Form Toimittajien lähetys lomake

Supplier Used Käytetty toimittaja

Suppliers Toimittajat

Suppliers Form Toimittajien lomake

Take Inventory Snapshot Ota tämän hetkinen näkymä tuoteluettelosta

Take Inventory Snapshot before quitting? Ota tämän hetkinen näkymä tuoteluettelosta ennen lopetusta?

Take Snapshot Ota tämän hetkinen näkymä

Tax Vero

Tax Categories Vero kategoriat

Tax Categories Form Vero kategoria lomake

Tax Category Vero kategoria

Tax Percentage Veroprosentti

Unit Price Yksikköhinta

Version Versio

warehouse varasto

Warehouse Form Varasto lomake

Warehouse Manager Varaston hoitaja

Work Phone Number Työpuhelin

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us