[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Polish Application Text Translation


About O programie

About Warehouse Manager O Warehouse Manager

Add Dodaj

Advertised Sales Price Ktalogowa cena sprzedaży

Amount Suma

Average Purchasing Price Średnia cena zakupu

Average Selling Price Średnia cena sprzedaży

Brand Marka

Brand Used Użyta marka

Cancel Anuluj

Categories Kategorie

Category Kategoria

Category Description Opis kategorii

Category ID ID kategorii

Category Tax Stawka podatku dla kategorii

City Miasto

Close Zamknij

Connect Połącz

Container Item Artykuł opakowania

Container Items Artykuły opakowania

Container Number Numer opakowania

Containers Opakowania

Containers Form Formularz opakowania

Could Not Connect Nie można połączyć

Could not connect with specified form values. Nie można połączyć z podanymi wartościami formularza

Could not find any database drivers. Nie można znaleźć żadnego sterownika baz danych

Could not insert record because... Nie można wstawić rekordu z powodu...

Could not remove record because... Nie można usunąć rekordu z powodu...

Could not update record because... Nie można zaktualizować rekordu z powodu...

Customer Klient

Customer Name Nazwa klienta

Customer Price Cena klienta

Customer Shipments Form Formularz dostawy dla klienta

Customers Klienci

Customers Form Formularz klientów

Damaged Zniszczone

Database Baza danych

Database Connection Połączenie do bazy danych

Database Driver Sterownik baz danych

Database Host Adres bazy danych

Database Name Nazwa bazy danych

Database Password Hasło do bazy danych

Database Port Port bazy danych

Database User Użytkownik bazy danych

Date Data

Date Purchaseed Data zakupu

Date Received Data otrzymania

Date Sent Data wysyłki

Date Sold Data sprzedaży

Description Opis

Discounted Price Cena po upuście

Done Zrobione

E-mail Address Adres e-mail

Error encountered while executing query. Błąd podczas wykonywania zapytania

Exit Wyjście

Fax Number Numer faxu

First Name Imię

Forward Następny

Help Pomoc

History Historia

History Form Formularz historii

Home Phone Number Domowy numer telefonu

ID ID

In Stock Na stanie

Incoming Przychodzące

Inventory Form Formularz stanu magazynowego

Item Artykuł

Item Brand Marka artykułu

Item Catalogue Katalog artykułu

Item Code Kod artykułu

Item Description Opis artykułu

Item Received from Customer Artykuł otrzymany od klienta

Item Sent to Customer Arytkuł wysłany do klienta

Item Used Uzyte artykuły

Items Arytkuły

Items Received from Customers Artykuły otrzymane od klientów

Items Sent to Customers Artykuły wysłane do klientów

Last Name Nazwisko

Location Lokacja

Loose Stracone

Manual Instrukcja obsługi

Modify Zmień

Name Nazwa

No Database Drivers Found Nie znaleziono sterowników baz danych

none brak

Number Sold Numer sprzedaży

Operation Error Błąd operacji

Operation Not Permitted Operacja niedozwolona

Options Opcje

Order ID ID zamówienia

Other Inne

Outgoing Wychodzące

Pending Oczekujące

Pending Purchase Item Oczekujący zakupiony artykuł

Pending Purchase Items Oczekujące zakupione arytkuły

Pending Purchase Items Form Formularz oczekujących zakupionych artykułów

Pending Sale Item Oczekujący arytkuł sprzedany

Pending Sale Items Oczekujące artykuły sprzedane

Phone Number Numer telefonu

Postal Code Kod pocztowy

Purchase Zakup

Purchase Date Data zakupu

Purchase Description Opis zakupu

Purchase ID ID zakupu

Purchase Item Zakupiony artykuł

Purchase Items Zakupione artykuły

Purchase Number Numer zamówienia zakupu

Purchased Zakupione

Purchased Items Zakupione arytkuły

Purchases Zakupy

Purchases Form Formularz zakupów

Quantity Ilość

Quantity Pending Ilość oczekująca

Quantity Received Ilośc przychodzących

Quantity Sent Ilość wysłanych

Quantity Sold Ilość sprzedanych

Quantity Stored Ilość składowanych

Query Error Błąd zapytania

Really Exit Naprawdę wyjść

Really Exit Application Naprawdę wyjść z aplikacji

Received Przychodzące

Received Supplier Item Przychodzący artykuł dostawcy

Received Supplier Items Przychodzące artykuły dostawcy

Record could not be added because... Rekord nie może być dodany ponieważ...

Record could not be deleted because... Rekord nie może być skasowany ponieważ...

Record could not be modified because... Rekord nie może być zaktualizowany ponieważ...

Remarks Notatki

Remember Password Zapmiętać hasło

Remove Usunąć

Representative Przedstawiciel

Representative ID ID przedstawiciela

Representative Location Lokacja przedstawiciela

Representative Name Nazwa przedstawiciela

Representatives Przedstawiciele

Representatives Form Formularz przedstawicieli

Requested Brand Wymagana marka

Requested Item Wymagany arytkuł

Requested Supplier Wymagany dostawca

Sale Sprzedaż

Sale Date Data sprzedaży

Sale Description Opis sprzedaży

Sale ID ID sprzedaży

Sale Item Artykuł sprzedaży

Sale Items Artykuły sprzedaży

Sale Number Numer sprzedaży

Sales Sprzedawcy

Sales Form Formularz sprzedawców

Sales Location Lokacja sprzedawców

Sales Representative Przedstawiciel handlowy

Satisfied Zadowolenie

Send Sold Items Form Formularz sprzedanych i wysłanych artykułów

Sent Wysłane

Sent Supplier Item Wysłany artykuł dostawcy

Sent Supplier Items Wysłane artykuły dostawcy

Snapshots Zrzuty

Sold Sprzedane

Sold Items Artykuły sprzedane

standard standard

Stored Składowane

Street Ulica

Submit Zapisz

Substitute Items Zamiennik

Supplier Dostawca

Supplier Brand Items Form Formularz artykułów marek dostawcy

Supplier Brands Mareki dostawcy

Supplier Brands Form Formularz marek dostawcy

Supplier Name Nazwa dostawcy

Supplier Shipments Form Formularz wysyłki dostawców

Supplier Used Użyty dostawca

Suppliers Dostawcy

Suppliers Form Formularz dostawców

Take Inventory Snapshot Zrób zrzut stanu magazynowego

Take Inventory Snapshot before quitting? Zrobić zrzut stanu magazynowego przed wyjściem?

Take Snapshot Zrób zrzut

Tax Stawki podatkowe

Tax Categories Kategorie podatkowe

Tax Categories Form Formularz kategorii podatkowych

Tax Category Kategoria podatkowa

Tax Percentage Procent

Unit Price Cena jednostki

Version Wersja

warehouse magazyn

Warehouse Form Formularz magazynu

Warehouse Manager Kierownik magazynu

Work Phone Number Numer do pracy

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us