[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Swedish Application Text Translation


About Om

About Warehouse Manager Om Warehouse Manager

Add Lägg till

Advertised Sales Price Annonserat försäljningspris

Amount Belopp

Average Purchasing Price Genomsnittligt inköpspris

Average Selling Price Genomsnittligt försäljningspris

Brand Varumärke

Brand Used Använt varumärke

Cancel Avbryt

Categories Kategorier

Category Kategori

Category Description Kategoribeskrivning

Category ID Kategori ID

Category Tax Moms för kategori

City Ort

Close Stäng

Connect Anslut

Container Item Containerartikel

Container Items Containerartiklar

Container Number Containernummer

Containers Containrar

Containers Form Containerformulär

Could Not Connect Kunde inte ansluta

Could not connect with specified form values. Kunde inte ansluta med angivna formulärvärden

Could not find any database drivers. Kunde inte hitta några databasdrivrutiner

Could not insert record because... Kunde inte lägga till post på grund av...

Could not remove record because... Kunde inte ta bort post på grund av...

Could not update record because... Kunde inte uppdatera post på grund av...

Customer Kund

Customer Name Kundnamn

Customer Price Kundpris

Customer Shipments Form Leveransformulär för kunder

Customers Kunder

Customers Form Kundformulär

Damaged Skadad

Database Databas

Database Connection Databasanslutning

Database Driver Databasdrivrutin

Database Host Databasvärd

Database Name Databasnamn

Database Password Databasens lösenord

Database Port Databasport

Database User Databasanvändare

Date Datum

Date Purchaseed Köpt datum

Date Received Mottaget datum

Date Sent Skickat datum

Date Sold Sålt datum

Description Beskrivning

Discounted Price Rabatterat pris

Done Klar

E-mail Address E-postadress

Error encountered while executing query. Fel inträffade vid körning av fråga

Exit Avsluta

Fax Number Faxnummer

First Name Förnamn

Forward Framåt

Help Hjälp

History Historik

History Form Historikformulär

Home Phone Number Hemtelefon

ID ID

In Stock I lager

Incoming Inkommande

Inventory Form Inventeringsformulär

Item Artikel

Item Brand Artikelns varumärke

Item Catalogue Artikelkatalog

Item Code Artikelkod

Item Description Artikelbeskrivning

Item Received from Customer Artikel mottagen från kund

Item Sent to Customer Artiklar skickade till kund

Item Used Använd artikel

Items Artiklar

Items Received from Customers Artiklar mottagna från kunder

Items Sent to Customers Artiklar skickade till kunder

Last Name Efternamn

Location Plats

Loose Lös

Manual Manual

Modify Modifiera

Name Namn

No Database Drivers Found Ingen databasdrivrutin hittades

none ingen

Number Sold Antal sålda

Operation Error Operationsfel

Operation Not Permitted Operation ej tillåten

Options Alternativ

Order ID Order ID

Other Andra

Outgoing Utgående

Pending Avvaktande

Pending Purchase Item Artikel som väntar på inköp

Pending Purchase Items Artiklar som väntar på inköp

Pending Purchase Items Form Formulär för artiklar som väntar på inköp

Pending Sale Item Artikel som ska säljas

Pending Sale Items Artiklar som ska säljas

Phone Number Telefonnummer

Postal Code Postnummer

Purchase Köp

Purchase Date Inköpsdatum

Purchase Description Inköpsbeskrivning

Purchase ID InköpsID

Purchase Item Inköpsartikel

Purchase Items Inköpsartiklar

Purchase Number Inköpsnummer

Purchased Inköpt

Purchased Items Inköpta artiklar

Purchases Köp

Purchases Form Inköpsformulär

Quantity Antal

Quantity Pending Antal avvaktande

Quantity Received Antal mottaget

Quantity Sent Antal sänt

Quantity Sold Antal sålda

Quantity Stored Antal i lager

Query Error Frågefel

Really Exit Verkligen avsluta

Really Exit Application Verkligen avsluta applikationen

Received Mottaget

Received Supplier Item Mottagen leverantörsartikel

Received Supplier Items Mottagna leverantörsartiklar

Record could not be added because... Post kunde inte läggas till på grund av...

Record could not be deleted because... Post kunde inte raderas på grund av...

Record could not be modified because... Post kunde inte modifieras på grund av...

Remarks Anmärkningar

Remember Password Kom ihåg lösenord

Remove Ta bort

Representative Representant

Representative ID Representant ID

Representative Location Representantplats

Representative Name Representantnamn

Representatives Representanter

Representatives Form Representantformulär

Requested Brand Önskat märke

Requested Item Önskad artikel

Requested Supplier Önskad leverantör

Sale Försäljning

Sale Date Försäljningsdatum

Sale Description Försäljningsbeskrivning

Sale ID Försäljnings ID

Sale Item Försäljningsartikel

Sale Items Försäljningsartiklar

Sale Number Försäljningsnummer

Sales Försäljningar

Sales Form Försäljningsformulär

Sales Location Försäljningsplats

Sales Representative Försäljningsrepresentant

Satisfied Nöjd

Send Sold Items Form Leveransformulär

Sent Skickad

Sent Supplier Item Skickad leverantörsartikel

Sent Supplier Items Skickade leverantörsartiklar

Snapshots Ögonblicksbilder

Sold Såld

Sold Items Sålda artiklar

standard standard

Stored Lagrad

Street Gata

Submit Skicka

Substitute Items Byt artiklar

Supplier Leverantör

Supplier Brand Items Form Formulär för märke på leverantörens artiklar

Supplier Brands Leverantörsmärken

Supplier Brands Form Formulär för leverantörsmärken

Supplier Name Leverantörsnamn

Supplier Shipments Form Formulär för leverantörsleveranser

Supplier Used Använd leverantör

Suppliers Leverantörer

Suppliers Form Leverantörsformulär

Take Inventory Snapshot Ta ögonblicksbild av inventering

Take Inventory Snapshot before quitting? Ta ögonblicksbild av inventering före avslut?

Take Snapshot Ta ögonblicksbild

Tax Moms

Tax Categories Momskategorier

Tax Categories Form Formulär för momskategorier

Tax Category Momskategori

Tax Percentage Momssats

Unit Price Enhetspris

Version Version

warehouse lager

Warehouse Form Lagerformulär

Warehouse Manager Warehouse Manager

Work Phone Number Arbetstelefon

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us