[Warehouse Manager] [Warehouse Manager]

Turkish Application Text Translation


About Hakkında

About Warehouse Manager Warehouse Manager Hakkında

Add Ekle

Advertised Sales Price Yayınlanmış İndirimli Fiyat

Amount Miktar

Average Purchasing Price Ortalama Satın Alış Fiyatı

Average Selling Price Ortalama Satış Fiyatı

Brand Marka

Brand Used Kullanılan Marka

Cancel İptal

Categories Kategoriler

Category Kategori

Category Description Kategori Tanımı

Category ID Kategori Kimlik Numarası

Category Tax Kategori Vergisi

City İl

Close Kapat

Connect Bağlan

Container Item Konteyner Parçası

Container Items Konteyner Parçaları

Container Number Konteyner Numarası

Containers Konteynerler

Containers Form Konteyner Formu

Could Not Connect Bağlantı Kurulamadı

Could not connect with specified form values. Belirtilmiş form değerleriyle bağlanılamadı.

Could not find any database drivers. Veritabanı sürücüleri bulunamadı.

Could not insert record because... Kayıt eklenilemedi çünkü...

Could not remove record because... Kayıt silinemedi çünkü...

Could not update record because... Kayıt güncellenemedi çünkü...

Customer Müşteri

Customer Name Müşteri Adı

Customer Price Müşteri Fiyatı

Customer Shipments Form Müşteri Nakliye Formu

Customers Müşteriler

Customers Form Müşteri Formu

Damaged Hasarlı

Database Veritabanı

Database Connection Veritabanı Bağlantısı

Database Driver Veritabanı Sürücüsü

Database Host Veritabanı Sunucusu

Database Name Veritabanı Adı

Database Password Veritabanı Şifresi

Database Port Veritabanı Portu

Database User Veritabanı Kullanıcısı

Date Tarih

Date Purchaseed Satın Alım Tarihi

Date Received Teslim Tarihi

Date Sent Gönderim Tarihi

Date Sold Satım Tarihi

Description Tanım

Discounted Price İndirimli Fiyatı

Done Bitti

E-mail Address Elektronik Posta Adresi

Error encountered while executing query. Sorgu sırasında bir hata oluştu.

Exit Çıkış

Fax Number Fax Numarası

First Name Ad

Forward Sevket

Help Yardım

History Geçmiş

History Form Geçmiş Formu

Home Phone Number Ev Telefonu

ID Kimlik Numarası

In Stock Stokda

Incoming Gelen

Inventory Form Envanter Formu

Item Parça

Item Brand Parça Markası

Item Catalogue Parça Kataloğu

Item Code Parça Kodu

Item Description Parça Tanımı

Item Received from Customer Müşteriden Alınan Parça

Item Sent to Customer Müşteriye Gönderilen Parça

Item Used Kullanılan Parça

Items Parçalar

Items Received from Customers Müşterilerden Alınan Parçalar

Items Sent to Customers Müşterilere Gönderilmiş Parçalar

Last Name Soyad

Location Konum

Loose Serbest

Manual Kılavuz

Modify Değiştir

Name Ad

No Database Drivers Found Veritabanı Sürücüleri Bulunamadı

none hiçbiri

Number Sold Satılan Miktar

Operation Error İşlem Hatası

Operation Not Permitted İşleme İzin Verilmedi

Options Ayarlar

Order ID Sipariş No.

Other Diğer

Outgoing Giden

Pending Beklemede

Pending Purchase Item Beklemedeki Satın Alım Parçası

Pending Purchase Items Beklemedeki Satın Alım Parçaları

Pending Purchase Items Form Beklemedeki Satın Alım Parçası Formu

Pending Sale Item Beklemedeki İndirimli Satış Parçası

Pending Sale Items Beklemedeki İndirimli Satış Parçaları

Phone Number Telefon Numarası

Postal Code Posta Kodu

Purchase Satın Al

Purchase Date Satın Alım Tarihi

Purchase Description Satın Alım Tanımı

Purchase ID Satın Alım Numarası

Purchase Item Parçayı Satın Al

Purchase Items Parçaları Satın Al

Purchase Number Satın Alım Numarası

Purchased Satın Alınmış

Purchased Items Satın Alınan Parçalar

Purchases Satın Alımlar

Purchases Form Satın Alım Formu

Quantity Miktar

Quantity Pending Beklemede Olan Miktar

Quantity Received Teslim Alınan Miktar

Quantity Sent Gönderilmiş Miktar

Quantity Sold Satılan Miktar

Quantity Stored Saklanılan Miktar

Query Error Sorgulama Hatası

Really Exit Çık

Really Exit Application Uygulamadan Çık

Received Teslim Alınan

Received Supplier Item Teslim Alınmış Tedarikçi Parçası

Received Supplier Items Teslim Alınmış Tedarikçi Parçaları

Record could not be added because... Kayıt eklenemedi çünkü...

Record could not be deleted because... Kayıt silinemedi çünkü...

Record could not be modified because... Kayıt değiştirilemedi çünkü...

Remarks Notlar

Remember Password Şifremi Hatırla

Remove Kaldır

Representative Temsilci

Representative ID Temsilci Numarası

Representative Location Temsilci Yeri

Representative Name Temsilci Adı

Representatives Temsilciler

Representatives Form Temsilci Formu

Requested Brand Talep Edilen Marka

Requested Item Talep Edilen Parça

Requested Supplier Talep Edilen Tedarikçi

Sale İndirimli Satış

Sale Date İndirimli Satış Tarihi

Sale Description İndirimli Satış Tanımı

Sale ID İndirimli Satış Numarası

Sale Item İndirimli Satış Parçası

Sale Items İndirimli Satış Parçaları

Sale Number İndirimli Satış Numarası

Sales Satış

Sales Form Satış Formu

Sales Location Satış Yeri

Sales Representative Satış Temsilcisi

Satisfied Memnun

Send Sold Items Form Satılmış Ürünler Formu Gönder

Sent Gönderilenler

Sent Supplier Item Gönderilmiş Tedarikçi Parçası

Sent Supplier Items Gönderilmiş Tedarikçi Parçaları

Snapshots Snapshotlar

Sold Satıldı

Sold Items Satılan Parçalar

standard standart

Stored Saklandı

Street Sokak

Submit Teslim Et

Substitute Items Parçaları Çıkar

Supplier Tedarikçi

Supplier Brand Items Form Tedarikçi Markalı Parçalar Formu

Supplier Brands Tedarikçi Markaları

Supplier Brands Form Tedarikçi Marka Formu

Supplier Name Tedarikçi Firma

Supplier Shipments Form Tedarikçi Nakliye Formu

Supplier Used Kullanılan Tedarikçi

Suppliers Tedarikçiler

Suppliers Form Tedarikçi Formu

Take Inventory Snapshot Envanter Snaphotını Al

Take Inventory Snapshot before quitting? Çıkmadan Envanter Snapshotı alınsın mı?

Take Snapshot Snapshot Al

Tax Vergi

Tax Categories Vergi Kategorileri

Tax Categories Form Vergi Kategorisi Formu

Tax Category Vergi Kategorisi

Tax Percentage Vergi Oranı

Unit Price Birim Fiyat

Version Sürüm

warehouse ambar

Warehouse Form Ambar Formu

Warehouse Manager Ambar Müdürü

Work Phone Number İş Telefonu

Back to Warehouse Manager Translators Page

© 2003-2004 Contacting Us